Säännöt

Sääntömuutos rekisteröity 23.10.2014


TAITEILIJASEURA KOILLINEN ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Taiteilijaseura Koillinen ry ja kotipaikka on Kuusamon kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Koillismaa: Kuusamon, Posion, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat sekä Sallan kunta.


2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on koota erilaiset kuvataiteen tekijät yhteistoimintaan taiteilijoiden työn tukemiseksi ja taideharrastusten kehittämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä, luentopäiviä sekä opinto- ja taidetilaisuuksia. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.  


3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea kirjallisesti johtokunnalta.  
Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. 
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti tukenut ja edistänyt yhdistyksen toimintaa ja Koillismaan kuvataide-elämää.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen, joka ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.
Jäsen, joka toiminnallaan on vahingoittanut yhdistyksen toimintaa, voidaan yhdistyksen kokouksessa erottaa jäsenyydestä. Päätöksen tekoon tarvitaan 2/3 annetuista äänistä. 


4 § Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun. 
Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.


5 § Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Yhteensä 6 jäsentä (+ 2 varajäsentä). Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Johtokunta voi kutsua rahastonhoitajan myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (3) sen jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.


6 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta:
1. Kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle.
2. Valmistelee yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.
3. Panee täytäntöön yhdistyksen johtokunnalle antamat tehtävät.
4. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja raha-asioita, pitää niistä kirjaa ja tekee tilinpäätöksen.
5. Laatii vuosikertomuksen.
6. Pitää jäsenluetteloa.
7. Huolehtii yhdistyksen virallisesta edustuksesta.
8. Järjestää yhdistyksen toimeenpanemat näyttelyt. Huolehtii juryjen ja näyttelytoimikuntien asettamisesta.
9. Laatii vuosittain tulo- ja menoarvion ja tekee toimintasuunnitelman tulevalle kaudelle.
10. Toimii muullakin tavoin kuvataiteiden hyväksi.


7 § Nimien kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


8 § Tilit / toiminta

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja johtokunnan vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava ennen tammikuun 31. päivää yhdistyksen toiminnantarkastajalle, jonka tulee viimeistään helmikuun 15. päivänä antaa kirjallinen kertomus toimittamastaan tarkastuksesta johtokunnalle vuosikokoukselle esittämistä varten.


9 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Muita kokouksia johtokunta kutsuu koolle tarvittaessa tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kirjeellä.
Vuosikokouksessa puhetta johtaa kokouksen valitsema henkilö, muissa kokouksissa yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja.


10 § Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään johtokunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
7. Käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle toimintakaudelle.
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä johtokunnan muut varsinaiset jäsenet (4) ja varajäsenet (2) tulevalle toimintakaudelle. Johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessa sihteerin ja rahastonhoitajan. 
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruus tulevalle kaudelle.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


11 § Äänestykset

Jos asia on kokouksessa päätettävä äänestämällä, ratkaisee sen yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Lippuäänestys toimitetaan, jos joku läsnä olevista sitä vaatii. 


12 § Tiedottaminen

Ainoastaan yhdistyksen johtokunta on oikeutettu antamaan julkisia lausuntoja seuran toiminnasta. Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä saa esiintyä yhdistyksen nimissä vain johtokunnan tai yhdistyksen suostumuksella.


13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos 3/4 kaikista kokouksessa annetuista äänistä muutosta kannattaa. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen toiminta lopetetaan, jos 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista. 
Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava erikseen kokouskutsussa.


14 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat Koillismaan taiteen hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.


16 § Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Uusimmat kommentit

07.11 | 14:56

Hei! Olen tehnyt hakemuksen varapuhejohtajan jonku aika sitten, joka nyt toimii sijaisena puhejohtajana, mutta ei ole tullut vastaus, mietin että onko tullut perille. Yst.terv Madde

01.04 | 07:42

Rauno Salmisesta löytyy tietoja esim. Koillisen taikaa-kirjasta tai allekirjoittaneelta s-postilla:
rs.ylisuvanto@gmail.com

30.03 | 13:42

Meillä myös kaksi Rauno Salmisen grafiittitaulua. Minäkin etsin taiteilijasta tietoja.

15.03 | 16:30

Kiitos Kirsi, lähetä vapaamuotoinen hakemus s-postiin: lindasainio1@gmail.com.
CV: Koulutus / kurssit, näyttelykokemus, kuvia teoksistasi. Yst. Raimo, varapj.